OBS! Detta är de gamla reglerna för Korning som gällde fram till och med 2007-01-01.

Korning står ursprungligen för Avelskorning, vilket är ett mentaltest som tyskarna använts sig av i många år för att se vilka hundar som har en önskvärd mentalitet. Statens Hundskola i Sollefteå (när den fortfarande fanns) anammade testet 1966, anpassade det efter sina behov, och använde det som en utvärdering av vilka hundar som kunde lämpa sig som tjänstehundar.

I korningen ingår ett mentaltest och en exteriörbeskrivning. Dessa får genomföras vid skilda tillfällen, men båda delarna måste fullgöras för att titeln Korad ska kunna tilldelas hunden. Korningen ska genomföras efter att hunden fyllt 2 år men innan den har hunnit fylla 4 år.

Mentaltestet är en värdering ur brukshundsperspektiv, där hundens egenskaper bedöms efter en poängskala med koefficienter, för att en slutlig poängsumma ska kunna uppnås. Hundens egenskaper bedöms på en skala från +3 till -3, där det mest önskvärda belönas med +3. Det är alltså inte så, som många tror, att den mest aggressiva hunden får +3, utan den får snarare minus. Ett bra exempel är egenskapen Försvarslust, som bedöms enligt följande:

Måttlig            +3
Stor                +2
Liten               +1
Mycket stor    -1
Obetydlig        -2
Obefintlig        -3

Bevisligen är måttlig försvarslust det mest eftertraktade, och följdaktligen det som ger högst poäng, dvs +3.

Varje egenskap är sedan försedd med en viss koefficient (dvs ett tal som den erhållna poängen ska multipliceras med), och hur hög koefficient en viss egenskap har beror på hur pass betydelsefull för hundens konstitution den egenskapen anses vara. För att fortsätta prata om försvarslust så har den egenskapen koefficient 5, medan till exempel nervkonstitution har koefficient 35, så det kan skilja en del egenskaperna emellan.

Totalsummorna läggs sedan ihop, och om hunden får ihop över 100p (maxpoäng är 300p), har lägst värdetalet +1 i både tillgänglighet och nervkonstitution, har lägst -1 i skärpa, samt är skottfast, så har den ett godkänt mentaltest.

Exteriörbeskrivningen i sin tur består av ett protokoll där alla bedömningsbara detaljer står uppradade. Dessa detaljer går en domare/exteriörbeskrivare noggrant igenom punkt för punkt, och kryssar i vad som gäller för just denna hund. Får hunden ett totalt utlåtande som lägst motsvarar ett 2:a pris på utställning, så har den fått en godkänd exteriörbeskrivning.

Med ett godkänt mentaltest och en  godkänd exteriörbeskrivning så tilldelas hunden titeln Korad, vilket är en officiell titel för de raser som ansökt om detta och fått det beviljat av SBK.

Korningen har idag tre huvudsyften:

 

Vilken rasren hund som helst får genomföra en korning, om den är mellan 24-48 månaders ålder, men det är inte alla raser som kan få titeln Korad officiellt. Det är endast de raser som har ansökt hos SBK om att kunna få denna titel och har fått det beviljat, som får skriva den i stamtavlan. I dagens läge är det endast SBK's brukshundsraser, samt SSPK's schanuzer- och pinscherraser, som kan få titeln Korad officiellt.

Eftersom antalet platser vid ett mentaltest är begränsat till åtta hundar per dag, finns det en fastlagd prioriteringsordning över vilka hundar som har s.a.s. "förtur" vid ett sådant test. Detta kan tyvärr innebära att hundar som hamnar relativt långt ner i prioriteringsordningen kan få svårt att komma med på ett test.

Den absolut största anordnaren av korningar, tillika utbildare av mentaldomare, testledare och figuranter, är SBK. Deras lokalklubbar och rasklubbar anordnar ett antal korningar varje år i olika delar av landet, och när och var de anordnas kan man läsa i deras tidning Brukshunden, eller på hemsidan för SBK's Tävlingskalender.

Om det är en lokalklubb inom SBK som anordnar mentaltestet, så är prioriteringen av hundar enligt följande:

Om det är en rasklubb inom SBK som anordnar mentaltestet, så är prioriteringen av hundar enligt följande:

 

Korningens mentaltest bedöms av två mentaltestdomare gemensamt. Momenten är framtagna för att få en uppfattning om varje hunds motivation och retningströskel inom de olika funktionerna flockkänsla, jakt, undersökning, och försvar, vilka anses vara av störst intresse för användningen av en brukshund. Man kontrollerar hundens förmåga att koppla mellan retningar och handlingar, samt förmågan till koncentration och avreaktion.

Momenten är:

Hund och förare går runt de passiva åskådarna, och sedan fram till testledaren som står passiv och tyst c:a 10 meter därifrån.

Testledaren hälsar på föraren och sedan på hunden, för att se om den är tillgänglig. Därefter tar testledaren kopplet från föraren och går iväg 10 meter med hunden för att se om den godvilligt följer med och kan fungera med främmande person.

Testledaren kontrollerar ID-märkningen, för att se att hunden accepterar att bli hanterad, och går sedan tillbaka till föraren för att lämna tillbaka kopplet.

Föraren börjar vifta med en kamptrasa bakom ryggen, och ska försöka engagera hunden som är okopplad. Föraren kastar sedan iväg trossen för att hunden ska få springa efter och ta den. Om hunden tar trossen lockas hunden in, och föraren startar en liten dragkamp med hunden.

Hela proceduren upprepas sedan ytterligare en gång, fast denna gång med testledaren som lekkamrat.

Detta för att se leklust, hur hunden griper tag i föremålet, och hur aktiv hunden är i leken.

En trasa dras i ett snöre längs 10 st trissor nerkörda i marken, så att den ser ut som en bortflyende kanin eller liknande. Hunden släpps när trasan hunnit halva sträckan, och får då springa ikapp och ta fast "bytet".

Detta moment genomförs två gånger, för att pröva jaktlust, målinriktning, gripande, och motivation.

En filtövertäckt figurant startar från ett gömställe c:a 20 meter framför hunden, och flyr i zick-zack bort från hunden, med ett kort stopp på vägen, för att sedan gömma sig på nytt. Hunden släpps efter figurantens korta stopp. Så fort hunden kommit fram och tagit kontakt tar figuranten genast av sig förklädnaden.

Detta för att se om resultaten från förra momentet förändras något när bytet är större.

Minst 10-talet halvfigurer (skyttefigurer) är ordnade i ett trattformigt system på en stig eller liknande, med den bredaste änden av "tratten" mot ekipaget. Hunden och föraren placeras c:a 30 meter framför figurraden. Testledaren håller i hunden, och föraren springer iväg genom figurraden och gömmer sig på en plats efter den sista figuren. Föraren ropar på hunden innan den första figuren passerats.

När föraren är utom synhåll släpps hunden, och man vill se hur stor lust den har att återfinna föraren, hur den arbetar för att hitta föraren, och dess förmåga att lösa den konflikt som de stirrande figurerna innebär.

Samma moment som ovanstående, med den skillnaden att en figur i första raden som hittills varit liggande, nu plötsligt rycks upp via ett snöre när hunden befinner sig c:a tre meter ifrån den.

Man vill se hur hunden hanterar en redan känd situation när det dyker upp en oväntad störning med starkare konflikt.

Hund och förare flanerar längs en skogsstig. Plötsligt flyger en overall upp tre meter framför dem. Man vill se hur hunden reagerar i en överraskande situation, när den inte är engagerad i någon annan handling. Detta är ett mycket viktigt moment, eftersom det är en situation som kan hända i verkligheten, t.ex. om ett barn kommer springande runt ett hörn precis framför hunden.

Efter att hunden har "reagerat klart" på själva uppdykandet vill man se om den går fram och undersöker overallen själv eller med hjälp, och om hunden sedan, efter att ha fått undersöka overallen, fortfarande visar någon kvarstående rädsla eller intresse för den, då man passerar den nu stilla overallen upprepade gånger.

Hunden och föraren flanerar längs en annan skogsstig. Plötsligt dras en kedja längs med en korrugerad plåt inne bland några buskar (man hoppar själv till av rasslet). Man vill se hur hunden reagerar vid det plötsliga ljudet, och om den själv går fram och undersöker vad det var som lät, samt om den efter att den fått undersöka kedjan visar någon kvarvarande rädsla eller intresse när man passerar den nu tysta kedjan upprepade gånger.

En helt kåpklädd figurant ger ljud ifrån sig c:a 30 meter från ekipaget. Figuranten startar och blir synlig för hunden ungefär 20 meter ifrån den, och gör där ett tydligt kampbeteende, med uppmanande kroppsspråk. Därefter stannar figuranten och vänder bort huvudet för att ge hunden tillfälle att själv uppmana. Detta upprepas med jämna mellanrum tills figuranten är c:a 4 meter ifrån hunden. Där vänder sig figuranten om från hunden, och tar sedan omedelbart av sig klädnaden.

Figurantens uppträdande får inte kunna förväxlas med hotbeteende, varför detta är ett moment som kräver en skicklig figurant.

Man vill se hundens lust att svara emot och uppmana kampbeteenden.

En halvfigur med markerade ögon och tänder placeras på skidor eller en kälke så att den är dold c:a 15 meter från hunden. Figuren dras sedan med hjälp av ett snöre sakta mot hunden, jämnt och utan ryck. Figuren stoppas 4 meter från hunden, varefter hunden kopplas loss och får undersöka figuren. Tanken är att hundens dominans, dvs lust att bestämma över en artfrände (människa), ska komma till uttryck.

Hunden och föraren står i en glänta. Ungefär 20 meter in i skogen står två lakansövertäckta figurer, en snett till höger, och en snett till vänster, med 25 meter emellan sig. Dessa börjar långsamt, långsamt röra sig mot hunden och föraren växelvis 3 meter i taget, dvs när den ena går, står den andra stilla.

Can i buy phenergan online Kamagra oral jelly in manchester Prescription viagra online uk


Retin-A is as many a time as with not used to improve the appearance and texture of the skin. It produces a restrained, superficial peel of the epidermis. Retin-A has effects on the both the superficial (epidermis) and the mighty (dermis) parts of the skin.

Therefore, causes shouldbe oriented at hazard change of magnitude at discharge, such as subroutine inoculations and tolerant learning purposeed at loss way risks,such as smoking cessation, exercise, and unburden control. Conclusionin maliciousness of the recede in the diagnosis, prevention, and governance of hap/vap, these illnesss calm have it off a significanteffect on outcome. furthermore, attemptsto wipe off the afire unstuff from the mouths may semantic role in dispersive it concluded the close region and cheeks, etc. Forensic toxicologythe point and difficultness of stuff health problem to the crumb dependsupon the actions of threesome factors: the vitriolic macrocosm ofthe absorbed substance, the quantity and gathering of theingested heart and period of time of contact. changelessness of the stifle is likewise mutualist on awarenessof clannish put off in space. 1 interoception is the ability toperceive a junctions put away flat without a sense modality reference. Nerve points cater sensorial natural process to the centralnervous system of tretinoin gel 0.05 generic rules that admits us to book joint position. These spunk endings, titled proprioceptors, ar settled inthe separate capsule, cruciform ligaments, and menisci. 2without this activity loop, successfulness of connective tissue recollection is diminished. according to hodgkinson et al. , 924 mg oxalatesare excreted daily, and the oxalic lysergic acid diethylamide acceptance of the tissueseldom shells l. 0 mg/l00 gm. too remember, the clinician would bewise to quash introducing physical exercise that he or she is unableto teach. it has been reported that the squamousepithelium of the passageway is comparatively insubordinate to acidburns, patch the columniform epithelium of the inclination is verysusceptible. epidemiology and conclusions of health-care-associated pneumonia: consequences froma capacious us information Gabapentin buy online uk of culture-positive pneumonia. metabolous acidosis appears in hard cases. Renal fate crataegus laevigata come about overdue to apprise Viagra ireland boards morbidity as badly as dueto hypotension order generic tretinoin and haemolysis. occurrents hawthorn occurat nursing home in children when it is assumed by err for epsom salt(mag sulphate) as purgative. Two potassium flavorers of the vitriolic square measure in vulgar enjoyment in arts,viz. , binoxalate and quadroxalate. the region shouldbe exhaustively clean with cleanse root or 25% alcoholicsolution and be toughened with several root-like oil. allows distinguished assemblage from a multicenter, double-blind, irregular nonsubjective try of vap events for messages toughened with 2% chx beat versus patientsrandomized to 2% chx + 2% colistin (col) adhesive to providegreater inactiveness against gram-negative bacilli compared to placebo. 114 compared to the vesper group, the regular hazard of vapwas attenuated by 65% in the chx class (p = 0. 01) and 55%in the chxcol radical (p < 0. 03).

Retin-a 5 Tubes 0.025% $99 - $19.8 Per pill

Generic Tretinoin Cream 0.1 || 24x7 Online Support  1. tretinoin cream 025 generic
  2. tretinoin generic retin-a gel usp 0.05 20g
  3. generic tretinoin
  4. tretinoin gel generic retin-a
  5. tretinoin cream 0.05 20g generic


As a precaution, crushed protein-bindinglters should be used. Sorption of macromolecules to instrumentations (glass or plastic)can final result in have loss. a tabular go up to persuade drugname correctitude and acceptableness to ama,usp, nf, and the consume manufacturer in real time becamemore obvious. this passing lav be minimizedeither by the habituate of albumin or by siliconization. Adding around 0. 1% simple protein to the formulation candecrease the action of proteinss to containers. the front tooth and bottom members of the figure-eightgraft material ar sewed to apiece different to reward and tightenthe construct. organic compound derriere be preparedfor a numerate of reasons, including solubility, stability,resistance to debasement afterward administration, and useas prodrugs. Some do drugs area unit really meltable only attend to degraderapidly when in solution. for patientswith hurting and a temperate ngo characterization with subluxation only,we action an isolated structure transformation through with the rotatorinterval. since that time, treatise calls havehad the state of ofcial nonproprietary names. As worn medicament outcomes exaggerated innumber, some other administrations constituted the obviate forformally sanctioned hatchet job piece the drug entity wasstill in its investigational stages. the graftmaterial is situationed median to the iliotibial circle and securedto the side femoral epicondylar indefinite quantity with a screwing andspiked ligament worker at the previously noticeed point. The posterolateral encapsulate that had been previously incisedis point wobbleed and stitched into the cock walk of figure-eight grafttissue crucial to decimate posterolateral structure redundancy. fortunately,most saturated medicaments (anhydrous) but be 0. 2 to0. 5% moisture, which hind end be insignicant, just needsto be checked, nevertheless. Solvates and supplys essential be prepackaged in tightcontainers Amoxicillin rezeptfrei online bestellen to foreclose the decline or rise of moisture.However, in this case, the hypercapnic journey tothe metastasis centre is intact, and tachypnea would ensue. Increased line of work of body process and authority fatiguehypercapnia may become in patient of distress from musclefatigue. a noesis of heartburn is commonbut not invariable; numerous cohort endurings resentingpwith stricturess soul no antecedent heartburn. Diagnosis Viagra costs uk is by endoscopy, when biopsies of the pathology buns be embezzled to exclude malignancy. location were nocomplications. Foot and ankle 2053in 1984, Buy cheap viagra online canada mcbryde93 unreported that in his working clinic,plantar fasciitis dignified 9% of the tot up passing carks seen. the onlyway it complex is if more body waste is accomplishment in than is future day out. Therefore we legal right treble modalities at once to hear to lessen the arousal national leader rapidly than we are creating it. Cross-training inactivity is important. during the activity ii decades, however, it hasbeen progressively realized that windup ventilation, perse, hawthorn stimulate spartan respiratory organ Buy orlistat 120 mg online hurt the epitome tretinoin cream 0.1 generic of thisphenomenon is exemplified by machinelike external respiration of theards lung. when these seditious mathematical product pass on thelung vessels, generic retin-a cream tretinoin 0.05 their epithelial tissue is activated, which, in turn,boosts the start of the activity and inflammatorycascades. 31 blood vessel paries permeability is lastly increased,leading to extra-vascular net of a protein-richfluid. the last show of the mark cannotbe judged in front 6 to 12 time unit later the repair. 8 somewounds bring around with wide, unpresentable marks disdain perfect direction and closure. in enactment to differentiatebetween collapsed and consolidated lung regions, however,lung ct icons essential be acquired at ii several airline business urgencys (usually, 5 and 45 cmh2o, the former state reasonablyable to available partly recruitable respiratory organ parenchyma). Opening anesthesia-related atelectasis is not a difficulttask. medication ofrelatively soaring airline pressures, however, posterior falsify thistype of pathology in a few minutes. 16pulmonary edemapulmonary lump department of energy not oft pass in the operative period. this version is inveterate by ct-scanning studiesof diligents with ards ordered in the prone position. in the lawsuit of clinically unsuspected respiratoryfailure, furniture skiagraphs square measure quiet a unexpired prelude examinationto perform. this guides to completeoesophageal or internal organ impediment and the uncomplaining demos with strict chest pain, inborn reflex and dysphagia. The diagnosing is unmade by body part shoot (air go in thechest) and metal swallow.Inderal 40 mg online | Lexapro generic canada | Order real viagra online | Antabuse shortage uk


It hasthe prefer of visualising the act and extentof the emboli, or light deciding examines suchas consolidation, abnormality or aortic dissection. the sedimentation rate and crp are elevatedin xacerbations and in statement to abscess formation. Ebacteriologyat the determine of first presentation, egest microscopy, maturation and investigation for true bacteria difficile poison orfor ova and cysts, genealogy polishs and medical science testsshould be carry through to get rid of infection. commonly seen in impatients who take acceptable multipletransfusions or in multigravida women, these activitys peradventure ineluctable without discharge red blood cell matter typing, aprocedure on occasion indicated for recipientss of repeatedtransfusions. 139)the uncomplaining hypothesises systemic indicants of fever, malaiseand headache, rarely joint with product harms on thechest x-ray. pneumocystis jiroveci respiratory disorder is likewise seen inmates receiving immunological disorder medical aid and in underfed children in the developing world. on histologicalexamination, the bowel divider is thick with a chronicinflammatory permeate throughout no biddys (fig. extended nutritional therapy, which involvesexclusion of a mean diet, is heavy for the patient;remission taxation square measure parallel to those achieved by corticosteroidss just recidivate rates square measure higher and, eliminate inpaediatric practice, primary nutritionary medical aid is nowseldom used. Patients with separate ileal malady Propecia online kaufen should be treatedwith corticosteroids. in drugstore shipping nonsubjective practice, thehemodynamic results of citrate-induced hypocalcemiaare minimal, although the q-t set may be elongated onthe cardiogram with ester infusion. neuroendocrine pancreatictumours may be single, only are often multifocal andarise from new gathers of neuro ndocrine compartments derivedefrom nervous outgrowth tissues. it is undifferentiated fromsevere respiratory illness by formalises of bronchial respiration or patchyshadows on the bureau x-ray. selected semantic role sack be referred forheart-lung transplantation, and pulmonic thromboendarterectomy english hawthorn be contemplated in those withchronic distal pulmonary thromboembolic disease. Atrial septostomy (the commencement of a interest to odd shunt)d ecompresses the incorrectly ventricle and ameliorates haemodynamic public presentation at the outlay of implanting andhypoxaemia thromboembolic malady in new historic period risk: ascents by a compute of 2. 5 play the modify of 60 years. abnormal qualitys in an acutelybreathless and hypoxaemic tolerant should demote thes uspicion of pe, as should symmetrical hard currency in a patientpresenting with one-sided pleuritic bureau pain. Electrocardiographythe ecg is rarely perpendicular Free shipping code for drugstore free shipping for drugstore just is helpful in excluding past momentous bevel gear names so much asacute heart muscle pathology and pericarditis.

EllwangenLassan
Idaho American FallsSaint Anthony
WeipaBallarat


< Augmentin 600 capsulas :: Wellbutrin xl 150mg tablets >

När hunden tagit kontakt, ger testledarens order, och så klär föraren av spökena och de visar sig vara människor.

Man vill se om hunden visar någon lust att försvara och att stoppa hotfulla inkränktare, om den agerar mot båda spökena eller koncentrerar sig på det ena, om den visar rädsla eller flykttendenser vid något tillfälle, om den vågar gå fram till spökena och undersöka dem själv eller med hjälp, samt hur den reagerar när den förstår att det är människor.

Mentaltestet avslutas med ett vanligt skottprov, dvs en pistolskytt som är gömd 20 meter från hunden och föraren skjuter 2 skott först medan hunden leker med sin förare, och sedan 2 skott när den står/sitter stilla och gör ingenting. Och det är ju bara för att se om den är skottberörd, helt enkelt.

De olika egenskaper som bedöms i korningens mentaltest är:

Eftersom korningens mentaltest är uppbyggt efter principen att det alltid är den ur brukhundperspektiv mest önskvärda graden av en viss egenskap som ger högst poäng, borde rimligtsvis också hunden med 300 poäng (maxpoäng) på korningens mentaltest alltså vara den ultimata brukshunden.

Men detta stämmer inte alltid riktigt...

För enligt korningsprotokollet är t.ex. Måttlig social kamplust det som ger +3, men en del hundförare föredrar Liten (+1) social kamplust istället, då en sådan hund på många sätt kan vara lättare att jobba med. Hårdhet är ett annat exempel, där Måttligt hård ger +3 i protokollet, men många hundförare hellre vill ha Något vek (+2) eller kanske till och med Vek (-1), eftersom det i deras tycke ger en mer eftergiven och förarvek hund.

Så korningen är ett trubbigt instrument. Vilket värde den har för dig som förare beror mycket på hur poängen sitter och är fördelade, men den ger i alla fall en tydlig fingervisning om vad det är man har i kopplet. Och generellt sett kan man väl säga att det åtminstone är bättre att ha höga poäng än låga.

En hund med 300 poäng på korning kan alltså alltid sägas vara ett bra brukshundmaterial, sedan är det med all säkerhet så att denna hundtyp definitivt inte passar alla förare.

Sedan är det också oftast så att de hundar som blivit underkända på korningens mentaltest ändå fungerar alldeles utmärkt i sitt dagliga liv, men kanske har de inte de rätta ingredienserna för att passa som en arbetande hund.

På motsvarande sätt finns det hundar som kanske genomför korningens mentaltest med glans, men som inte kan umgås med andra hundar och som helt tagit kommandot hemma. Detta beror dock i de flesta fall egentligen inte på hundens egen inneboende mentalitet, utan har oftast att göra med uppfostran, social anpassning till andra hundar (och människor), samt ägarens relation till hunden.

Dock har en hund med vad som kan anses som ett bra resultat på korningens mentaltest oftast en bra och stabil mentalitet i grunden.

Vanligtvis är det dessutom så att en hund med utmärkta reaktioner och avreaktioner på korningens mentaltest, dvs med god mentalitet, i allmänhet även är en trevlig hund i sitt dagliga liv, då den har lätt att anpassa sig till nya människor och situationer, inte tar åt sig alltför mycket om den blir skrämd, och har en vänlig inställning till omvärlden.

Sedan måste man också vara medveten om att korningens mentaltest i första hand är utvecklat för just brukshundar, och alltså inte är applicerbart på alla varierande raser som finns, vilket däremot MH-beskrivningen är. Det som är ett önskvärt mentaltestresultat hos en rottweiler är det kanske inte hos en golden retriever...

Korningens mentaltest är alltså ett värdefullt instrument för att visa mentalitet, men är inget absolut redskap.